ANTÓNIO CHARRUA 28 – ESCURO – 590KG

ANTÓNIO CHARRUA 27 – CIGANO – 562KG
ANTÓNIO CHARRUA 30 – MOSTARDO – 548KG